گردو

 

  • تعريف:

    رشد درختان گردواز سالها قبل در تاريخ ثبت شده است.گفته شده كه يكي از قديمي ترين منابع از،دانه هاي خوراكي مي باشد.پوسته هاي درخت گردو در فرانسه پيدا شده است كه تاريخ آن به8000 سال قبل يا همچنين به دورهًنئوليتيك (عصر نوسنگي حدود 10 هزار سال پيش) برمي گردد.اين تئوري لزوماً با باورهايي كه گردوي نوين اروپايي درايران نشاًت گرفته و وبه وسيلهً يونانيها به رم معرفي شده است مغايرتي ندارد.روميها آن را يك غذا متناسب براي خدايان درنظرگرفتند.  برگ و پوست گردو مقوي و تصفيه كننده خون است . برگها و پوست آن بخصوص بخاطر مادهءتلخ و تانن آن در مداواي بيماريهاي جلدي و خنازير مفيد واقع مي شوند.

  • 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده: HS کد

        08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده

  • انواع گردو : گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده- گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده

  • مشکلات موجود در صادرات:

    كم توجهی به موضوعات مرتبط با تجارت خشکبار بویژه گردو از جمله اجلاس بین المللی كدكس بمنظور رفع يا کاهش تهديد هاي موجود در تجارت اين محصولات  ، ضعف در انبار داری و حمل و نقل گردو ، نبود مکانیسم منسدجم بدرای رسدیدگی بده كلیه معضلات گوناگون گردو ، ضعف در انجام تحقیقات كاربردی مرتبط با گردو در بخشهای مختلف كشاورزی، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، صنایی جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصولات جدید بر پایه گردو

آمار صادرات گردو ايران 9 سال اخير