انجير

  • تعريف:

    درخت انجیر که نام علمی آن فیکوس (Ficus) می‌باشد از خانواده (Moracee) موراسه‌است و دارای ۶۰۰ گونه می‌باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچو (فیکوس الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. فیکوس بنگالنسیس و فیکوس رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می‌باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند. انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از فیکوس کاریکا، فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا. فیکوس کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می‌شوند..

  •  08131000: HS کد
  • انواع انجير : ا نجير تازه يا خشک کرده

  • مشکلات موجود در صادرات:

    كم توجهی به موضوعات مرتبط با تجارت خشکبار بویژه انجير از جمله اجلاس بین المللی كدكس بمنظور رفع يا کاهش تهديد هاي موجود در تجارت اين محصولات  ، ضعف در انبار داری و حمل و نقل انجير زردآلو، نبود مکانیسم منسدجم بدرای رسدیدگی بده كلیه معضلات گوناگون انجير، ضعف در انجام تحقیقات كاربردی مرتبط با انجير در بخشهای مختلف كشاورزی، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، صنایی جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصولات جدید بر پایه انجير.

آمار صادرات انجير ايران 9 سال اخير